Home ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 05/07/2024 – 24/07/2024: Διενέργεια Μειοδοτικής Φανερής, Προφορικής Δημοπρασίας για τις ανάγκες μεταστέγασης της Λέσχης Φιλίας Κολωνού στην 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων

05/07/2024 – 24/07/2024: Διενέργεια Μειοδοτικής Φανερής, Προφορικής Δημοπρασίας για τις ανάγκες μεταστέγασης της Λέσχης Φιλίας Κολωνού στην 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων

363 views
Κοινοποίηση

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι προκειμένου να μισθώσει ακίνητο για τις ανάγκες μεταστέγασης της Λέσχης Φιλίας Κολωνού στην 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, με επαναληπτική φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών – Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας – Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων (μέσω πρωτοκόλλου του Δ.Α. ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης) που εδρεύει στην οδό Μάγερ 27 TK 10438, μέχρι και την 24/07/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 (Στάδιο Α3 της Διακήρυξης,οι όροι και η σύνταξη της οποίας εγκρίθηκαν με την πράξη 819/2024, ΑΔΑ:Ψ5ΘΜΩ6Μ-ΤΨΚ Δημοτικής Επιτροπής)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τους όρους που περιγράφονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 της Διακήρυξης καθώς και στην Τεχνική Περιγραφή και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΟΛΩΝΟΥ
Γεωγραφική Θέση:      Προτεινόμενη περιοχή για το κτίριο που θα στεγαστεί η Λέσχη Φιλίας Κολωνού του Δήμου Αθηναίων θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των οδών Ιωαννίνων – Βοσπόρου – Κωνσταντίνουπόλεως – Πολυδώρου στην 4η Δημοτικής Κοινότητας .

Εμβαδόν: Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του κτιριολογικού προγράμματος του Προσαρτήματος 2 της παρούσης. Το συνολικό προτεινόμενο εμβαδό της λέσχης είναι 150,00 τ.μ – 270,00 τ.μ., σύμφωνα με τo έγγραφο με ΑΠ. 294470/02-11-21 της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης..

Π.Ε.Α.: Δ΄ κατηγορίας τουλάχιστον

Η μίσθωση θα διαρκέσει εννέα έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης -Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μισθώσεως θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. (Προσάρτημα 1.1 της Διακήρυξης)

Το μίσθωμα συμφωνείται να παραμείνει σταθερό για μία πενταετία, εκτός εάν νέος Νόμος ορίσει άλλως. Μετά την πενταετία υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή που θα ισούται με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. (Προσάρτημα 1.3 της Διακήρυξης)

Ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγασμένη Υπηρεσία ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει και τις εκ συνήθους χρήσεως ζημιές και βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης και ανελκυστήρων, που οφείλονται στη συνήθη ή συμφωνημένη χρήση του μισθίου ή στην κακή κατασκευή του κτηρίου ή στις εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο ακίνητο. [Σημειώνεται ότι η έννοια της συνήθους χρήσεως επί μισθώσεων Δημοσίου είναι ευρύτερη αυτής των κοινών μισθώσεων]. (Προσάρτημα 1.5 της Διακήρυξης)

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτων και κάτοχοι βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καταθέτοντας αίτηση συμμετοχής με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο Στάδιο Α4 της διακήρυξης.

Τη Διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων, Μάγερ 27 TK 10438, 1ος όροφος, τηλ.:210-52.77.240, 210- 52.77.233, Δ/νση ηλεκτρ. Ταχ.: t.ag.ap.misthoseon@athens.gr.

Τα έξοδα της δημοσίευσης του διαγωνισμού αυτού, αρχικού και επαναληπτικού, βαρύνουν τον εκμισθωτή.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

964447707459310
360 F 123709226 Ocz8ys8i8kzhyihlwuksfdpfq4nopbzu

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Athenschannel.gr 2

©2023 athenschannel.gr All Right Reserved by Digital Cities IKE

Member Media 200x200 1
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?